شماره تلفن
021-55245325

میز کارگاهی دستی

میز هیدرولیکی دستی : وسیله ای با ارزش جهت مصرف در خطوط مونتاژی دارای ساختار فولادی نیرومند.

مشخصات:

  •  دارای ظرفیت 350کیلو_ ارتفاع بالابریتا ارتفاع 1/5 متر و با ابعاد کف 50 سانتی متر در 100 سانتی متر
  •  دارای ظرفیت 500کیلو_ ارتفاع بالابری تا ارتفاع 1 متر با ابعاد کفی 50 سانتی متر در 100 سانتی متر
  • با دارای ظرفیت 750 کیلو_ارتفاع بالابری تا ارتفاع 1 متر با ابعاد کفی 50 سانتی متر در 100 سانتی متر 
  • دارای ظرفیت 1 تن و بالاتر طبق درخواست طراحی و ساخته میشود.