شماره تلفن
021-55245325

میز کارگاهی

 میز هیدرولیکی:وسیله ای باارزش جهت مصرف در خطوط مونتاژی دارای ساختار فولادی نیرومند.