شماره تلفن
021-55245325

جرثقیل کارگاهی

 جرثقیل کارگاهی : جهت استفاده در کارخانه ها ,کارگاه ها,انبار ها و سردخانه کمک موثری در جابجایی بار و مونتاژ دستگاه ها و قطعات صنعتی میباشد.

سیستم هیدرولیک جرثقیل صنعتی برای کار در شرایط دشوار به طور دراز مدت طراحی و ساخته شده است. ابعاد و مشخصات جرثقیل مورد نظر مصرف کننده بر اساس سفارش میتواند

تعیین شود. بر اساس سفارش جرثقیل ها می توانند با سیستم هیدرولیک برقی ارائه شوند.